Matica slovenská 16. apríla odhalí historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana v jeho rodnej obci – v Novom Ruskove

          Prvú bustu Štefana Boleslava Romana v jeho rodnej obci v Novom Ruskove odhalí Matica slovenská 16. apríla 2023. Autorsky sa pod ňu podpísal akademický sochár Tomáš Polonský. Ten je autorom aj jeho prvej busty na Slovensku, odhalenej Maticou slovenskou v roku 2021 pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine. V Novom Ruskove tak táto busta pribudne ako trvalá pamiatka k už existujúcej pamätnej tabuli, ktorú v roku 1996 dala osadiť Matica slovenská spoločne so samosprávou a gréckokatolíckou cirkvou na miestnom gréckokatolíckom chráme. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Nový Ruskov.

          Štefan Boleslav Roman bol jednou z najvýraznejších osobností slovenského exilu, národovec, gréckokatolík, mecén slovenskej otázky v zahraničí, prezývaný aj uránový kráľ. Enormné úspechy v podnikateľskej oblasti a vplyv v politickej a cirkevnej sfére mu otvorili cestu k možnosti podpory postavenia Slovákov v bývalom Česko-Slovensku. Národná otázka Slovákov sa vďaka nemu dostávala do povedomia svetových politických špičiek. Vrcholom jeho snáh bolo založenie Svetového kongresu Slovákov (SKS), ktorému predsedal s cieľom zjednotiť slovenský exil a bojovať za práva a postavenie Slovákov. Prostredníctvom SKS takmer dve desiatky rokov krajania tlmočili svoje požiadavky na vznik samostatnej Slovenskej republiky a rovnoprávneho postavenia Slovákov s ostatnými národmi Európy. Meno Štefana Boleslava Romana je i napriek trom desiatkam rokov existencie samostatného Slovenska takmer neznáme. Z dôvodu vytvorenia trvalej pamiatky a pripomienky jeho osobnosti Matica slovenská iniciovala odhalenie jeho ďalšej busty na Slovensku. Ustanovizeň si osobnosť Romana pripomenula už viacerými  výstupmi: v apríli 2021 pripravila prvý ucelený audiovizuálny historický dokument o živote a diele Štefana Boleslava Romana, ktorý je voľne dostupný na internete a slúži ako učebná pomôcka pre školy. V roku 2022 pripravila vedecký seminár, z ktorého vydala zborníkové dielo mapujúce jeho životné osudy a výsledky práce.

          Slávnostný program (16. apríla 2023 v Novom Ruskove) so začiatkom v doobedných hodinách (o 10.00 h.) otvorí sv. liturgia arcibiskupa gréckokatolíckej cirkvi Cyrila Vasiľa a miestneho správcu farnosti otca Petra Labaniča v miestnom chráme. O 11.00 hodine po sprievodnom kultúrnom programe sa busta slávnostne odhalí. Bustu požehná preosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ.

Možno Vás bude zaujímať