PLÁNOVANÁ UDALOSŤ 9.-10.júl: Zasadnutie 42. a 43. schôdze vlády SR

Vláda SR sa v utorok 9. júla o 10.00 h v priestoroch Úradu vlády SR, Námestie slobody č. 1 v Bratislave zíde na svojej 42. schôdzi.

Program rokovania:

1. Odpočet úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 306 z 23. mája 2024 k Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia

2. Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 30.06.2024 – návrh

3. Návrh na určenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Národného centra zdravotníckych informácií ako priamo určených prijímateľov prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti za účelom digitálnej transformácie úsekov verejnej správy

Vláda SR sa v stredu 10. júla o 10.00 h v priestoroch Úradu vlády SR, Námestie slobody č. 1 v Bratislave zíde na svojej 43. schôdzi.

Program rokovania:

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení neskorších predpisov

4. Plán obnovy relevantných budov 2024

5. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

6. Návrh na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty“ za strategickú investíciu

7. Návrh na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto“ za strategickú investíciu

8. Návrh na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ za strategickú investíciu

9. Návrh na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Čadca – Krásno nad Kysucou“ za strategickú investíciu

10. Návrh na určenie investičného projektu „Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT (Marchegg)“ za strategickú investíciu

11. Návrh na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Oščadnica – Čadca-Bukov, 2. profil“ za strategickú investíciu

12. Návrh na určenie investičného projektu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa“ za strategickú investíciu

13. Návrh na určenie investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 5. etapa, traťový úsek Liptovský Hrádok – Paludza (Liptovský Mikuláš)“ za strategickú investíciu

14. Návrh na určenie investičného projektu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ za strategickú investíciu

15. Návrh na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ za strategickú investíciu

16. Návrh na určenie investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť: A2 Markušovce (mimo) – Vydrník (mimo)“ za strategickú investíciu

17. Návrh na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek“ za strategickú investíciu

18. Návrh na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ“ za strategickú investíciu

19. Návrh na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka“ za strategickú investíciu

20. Návrh na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“ za strategickú investíciu

21. Návrh na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa“ za strategickú investíciu

22. Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24. Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 84.550)

25. Hodnotiaca správa o vykonaní a vyhodnotení cvičenia INEX 6 v Slovenskej republike

26. Pravidlá tvorby stanovísk Slovenskej republiky k návrhom aktov Európskej únie

27. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

28. Zmeny a doplnenia Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie – návrh

29. Návrh na vymenovanie podpredsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky

30. Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

31. Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

32. Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2024 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2024

Možno Vás bude zaujímať