Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu.

BRATISLAVA (11.január) – Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Ministerstvo obrany (MO) SR to navrhuje v novele zákona o brannej povinnosti, ktorú na dnešnom rokovaní schválila vláda.

Podľa predkladacej správy je dôvodom spracovania návrhu zákona “zvýšiť mobilizačnú pripravenosť
záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky ako základného zdroja doplňovania ozbrojených síl
Slovenskej republiky vycvičenými vojakmi v aktívnych zálohách a rozšíriť okruh osôb, ktoré
môžu byť zaradené do aktívnych záloh. Nový proces zaradenia registrovaných občanov do
aktívnych záloh bez predchádzajúceho vykonania dobrovoľnej vojenskej prípravy má za cieľ
získať do aktívnych záloh mladých ľudí a doplniť aktívne zálohy z radov civilných špecialistov
o chýbajúce odbornosti,”
píše sa v predkladacej správe, ktorá bola súčasťou materiálu pre rokovanie k tomuto bodu.

V správe sa ďalej uvádza, že týmto zákonom sa tiež “upravujú podmienky na zaraďovanie do aktívnych záloh profesionálnych vojakov po skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru za
predpokladu trvania ich brannej povinnosti. Cieľom tejto úpravy je posilniť aktívne zálohy
vycvičenými vojakmi s vysokou úrovňou pripravenosti na plnenie úloh obrany štátu v prípade
povolania na výkon mimoriadnej služby. “

Návrh zákona reaguje aj na ďalšie aplikačné problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní
zákona č. 570/2005 Z. z. V súvislosti s povolením nosenia vojenskej rovnošaty sa upravuje okruh
osôb, ktoré môžu o nosenie vojenskej rovnošaty požiadať, a súčasne sa upravujú aj podmienky,
ktoré umožnia povolenie na nosenie vojenskej rovnošaty zrušiť.

Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. mája.

Možno Vás bude zaujímať