Európske voľby 2024: Ako voliť na Slovensku (otázky a odpovede)

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Dátum volieb bol stanovený na sobotu 8. júna 2024.

Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali. Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.

Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali doručiť svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej komisie najneskôr 10. marca 2024. Úplný zoznam všetkých kandidátov nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra.

 Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí:

    1   Slovenský PATRIOT (PDF, 246 kB)

     2   MySlovensko (PDF, 244 kB)

     3   Demokrati (PDF, 246 kB)

     4   Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (PDF, 248 kB)

     5   SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (PDF, 186 kB)

     6   Spájame Občanov Slovenska – SOSK (PDF, 248 kB)

     7   Pirátska strana – Slovensko (PDF, 246 kB)

     8   SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (PDF, 242 kB)

     9   Socialisti.sk (PDF, 248 kB)

   10   Slovenská národná strana (PDF, 246 kB)

   11   REPUBLIKA (PDF, 247 kB)

   12   Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (PDF, 249 kB)

   13   SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (PDF, 246 kB)

   14   Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (PDF, 249 kB)

   15   ZDRAVÝ ROZUM (PDF, 248 kB)

   16   Komunistická strana Slovenska (PDF, 245 kB)

   17   Kresťanská únia (PDF, 248 kB)

   18   SMER – sociálna demokracia (PDF, 191 kB)

   19   Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 248 kB)

   20   Sloboda a Solidarita (PDF, 194 kB)

   21   Progresívne Slovensko (PDF, 248 kB)

   22   SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (PDF, 192 kB)

   23   HLAS – sociálna demokracia (PDF, 246 kB)

   24   Volt Slovensko (PDF, 247 kB)

Politické strany musia získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu.

Na Slovensku existuje len jeden národný volebný obvod, čo znamená, že ľudia z celej krajiny si vyberajú z rovnakých kandidátskych listín.

Neexistuje zákonná povinnosť zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu (ani iných volieb) na Slovensku.

Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

  • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
  • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
  • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

Občan SR alebo EÚ na Slovensku
Na Slovensku musíte voliť v príslušnej volebnej miestnosti podľa adresy vášho trvalého pobytu. Ak nemôžete voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaní, môžete požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý vám umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska. Obec vášho trvalého pobytu na Slovensku vám oznámi dátum a čas konania volieb, číslo vášho volebného okrsku a adresu volebnej miestnosti spolu s informáciou o samotnom postupe hlasovania.
Ak ste občanom EÚ, je potrebné požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 29. apríla 2024. Zápis do zoznamu vykonáva príslušná obec, v ktorej máte trvalý pobyt na Slovensku. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt v SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ale v deň volieb sa nachádza v SR môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti po predložení slevenského cestovného pasu.

Slovenský občan hlasujúci zo zahraničia
Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

Slovenský občan hlasujúci na Slovensku
Ak ste občanom SR, nie je potrebné sa registrovať na voľby.

Hlasovanie občanov EÚ na Slovensku
Ak ste z inej krajiny EÚ, musíte požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 29. apríla 2024. Zápis do zoznamu vykonáva príslušná obec, v ktorej máte trvalý pobyt na Slovensku.

Slovenský občan hlasujúci zo zahraničia
Hlasovanie zo zahraničia nie je možné.

Slovenský občan zúčastňujúci sa volieb na Slovensku
Nemusíte sa vopred registrovať, pretože to úrady robia automaticky. Ak však nemôžete voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaní, môžete požiadať obecný úrad o vydanie volebného preukazu, ktorý vám umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. O vydanie voličského preukazu môžete požiadať najneskôr jeden pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách príslušného obecného úradu.

Hlasovanie občanov EÚ na Slovensku
Ak ste z inej krajiny EÚ, musíte požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 29. apríla 2024. Zápis do zoznamu vykonáva príslušná obec, v ktorej máte trvalý pobyt na Slovensku.

Slovenský občan hlasujúci zo zahraničia
Hlasovanie zo zahraničia nie je možné.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európske únie.
Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz predloží ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom.
Ak sa jedná o voliča (občana SR), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenka a ani na území iného členského štátu EÚ, predloží cestovný doklad (slovenský cestovný pas) a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Ak nemôžete sami upraviť hlasovací lístok z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo preto, že neviete čítať alebo písať, môžete si so sebou vziať za plentu inú osobu, ktorá vám pomôže. Ak sa neviete dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade k vám prídu zástupcovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. 

Nie, voľba poštou v Európskych voľbách na Slovensku nie je možná.

Nie, voľba online na Slovensku nie je možná.

Nie, voliť prostredníctvom zástupcu na Slovensku nie je možné.

Možno Vás bude zaujímať