Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy rozširuje možnosti spolupráce aj s agrorezortom

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec sa dnes stretol s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardom Takáčom. Primárnym cieľom ich diskusie bolo nájsť možné prieniky spolupráce a spôsob ako finančne podporiť agrorezort.  Slovensko má okrem plánu obnovy k dispozícii zdroje z existujúcich štrukturálnych a investičných fondov z nového programovacieho obdobia, ako aj prostriedky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

To, že niečo nie je v pláne obnovy, neznamená, že to nie je dôležité. Avšak aj vzhľadom na obmedzené financie, nie všetko je možné financovať z plánu obnovy. O to viac ma teší fakt, že s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR budeme spolupracovať na realizácii niekoľkých opatrení v rámci novej zelenej kapitoly plánu obnovy REPowerEU,“ uviedol podpredseda vlády SR Peter Kmec.

Príprava plánu obnovy sa musela riadiť prísnymi kritériami obsiahnutými v európskom nariadení 2021/241, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovu a odolnosti. Jednou z podmienok bolo alokovať 37% výdavkov na zelené opatrenia súvisiace s klimatickou zmenou a ochranou životného prostredia. Zároveň bolo potrebné reflektovať aj obmedzené financie a časový horizont, keďže opatrenia je potrebné sfinalizovať do roku 2026. Agropotravinárstvo a poľnohospodárstvo neboli súčasťou európskeho semestra a Európska komisia k týmto oblastiam pre Slovensko nevydávala svoje odporúčania, ktorých naplnenie je kľúčovou podmienkou plánu obnovy.

V pláne obnovy v tomto roku pribudla nová časť REPowerEU v celkovej hodnote 403 miliónov eur. Dohodli sme sa, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude spolupracovať na realizácii niekoľkých opatrení, aj keď nie je priamo vykonávateľom,“ zdôraznil Peter Kmec. Okrem iného ide o spoluprácu pri tvorbe legislatívnej zmeny zákona o vodách, pri posudzovaní trajektórii udržateľného využívania biomasy a dodávok biomasy na Slovensku a pri rozvoji a podpore výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva.

Možno Vás bude zaujímať