5. júla si pripomíname príchod slovenských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla. V tento deň si pripomíname 1160. výročie príchodu slovanských vierozvestcov, bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.  V histórii Slovanov a najmä Slovákov tvoria Cyril a Metod jednu z najdôležitejších kapitol, spomínajú sa aj v preambule Ústavy SR.

Levovi, významnému a zámožnému hodnostárovi a bohabojnému mužovi, a jeho manželke Márii sa narodilo sedem detí, medzi ktorými Metod bol jeden z najstarších (narodil sa okolo roku 815), kým Konštantín bol najmladší (narodil sa roku 827). Svätí bratia boli charakterove a nadaním veľmi odlišní. Metod mal vyvinutý zmysel pre praktické veci, študoval právo a Konštantín mal mimoriadne nadanie na filozofiu a iné humanistické náuky. Na pozvanie kniežaťa Rastislava odišli na Moravu, kde zbožnú vieru rozšírili a utvrdili a knihy rozmnožovali a dávali ich duchovným, aby učili mládež.

Roku 862 prišlo do Carihradu posolstvo, vyslané moravským kniežaťom Rastislavom. Okrem iných záležitostí politického charakteru poslovia žiadali, aby cisár Michal III. určil pre slovienske kraje “učiteľa a biskupa” a s ním aj iných misionárov, ktorí by v národnom jazyku ohlasovali Slovienom kresťanské náboženstvo. Cisár Michal určil na túto misiu svätých bratov Konštantína a Metoda. Tí si vybrali niekoľkých mladších spolupracovníkov. Prv než sa vydali na cestu, Konštantín zostavil slovienske písmo, hlaholiku (glagolica), a začal prekladať do staroslovienskej reči najpotrebnejšie sväté knihy, začínajúc evanjeliom sv. Jána: “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo.” Toto sú prvé slová napísané v staroslovienskej reči. Touto činnosťou sa svätí bratia stali zakladateľmi našej a vôbec slovanskej kultúry.

Roku 863 prišli Konštantín a Metod so svojou družinou na Veľkú Moravu k našim predkom. Knieža Rastislav ich privítal s veľkou radosťou. Žiaľ, nevieme, kde to bolo, lebo doteraz nepoznáme, kde bolo ústredie dŕžavy a sídlo moravských kniežat. Dnes sa zdajú najpravdepodobnejšími miestami Staré Mesto v povodí rieky Moravy a hradisko pri Mikulčiciach.

Cyril ochorel a zomrel 14. februára 869. Metod sa vrátil na Moravu a do smrti pracoval na utvrdzovaní Christovej viery medzi Slovanmi. Po jeho smrti 6. apríla 885, jeho učeníci, Päťpočetníci, na čele so svätým Klimentom ako episkopom, prešli Dunaj a zišli na juh, do Macedónska, odkiaľ z Ohridu pokračovali v práci začatej Cyrilom a Metodom na severe medzi Slovanmi.

Možno Vás bude zaujímať